Brev, 31.7.1925, fra Fridtjof Bryde

Objektnummer: RA 318B13

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Fridtjof Bryde

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 31.7.1925

Språk: Norsk

Transkribert versjon

LOS ANGELES, CAL …31te juli 1925 –

Kjaere herr AMUNDSEN, –

                            Jeg vet ikke om De laenger vil erindre undertegnede, som liten gut den gang De besøkte Sandefjord, og dermed mine foraeldres hjem ved tilbakekomsten fra Nord Vest passagen; – men jeg husker det jo saa tydelig som den dag i dag. Det vil kanske interessere Dem at høre, at jeg fremdeles har i min besiddelse bok no.610 fra fars samling – han hadde jo ca. 2000 bind, – den heter «A mad World», og har deres paategnelse for med «Gjøa» at ha passeret N.V.passagen. Far ga mig boken en fødselsdag for mange aar siden. Som De kanske vet, døde han desvaerre den 24de mai, d.a., – dog efter et aarelangt og smertefuldt sykeleie, saa det kom heller som en befrielse.

                            Hvorfor jeg i dag tar mig friheten av at tilskrive Dem er for at tilby Dem mine tjenester i Los Angeles, Cal., idet jeg gaar ut fra at De ogsaa beaerer denne by med Deres besøk naar de kommer til Staterne for at gi Deres interessante beretning om den eventyrlige faerd.

Jeg var under krigen bosat i Oslo, hvor jeg drev større skibsrederi med avdelingskontor i New York, hvori flere av Norges større redere var interesseret; men desvaerre saavel jeg som flere av min familie, der i blandt G.M.Bryde, tidl. Norge-Mexico Gulf Linjen, etc., tapte alle vore penge og forretninger. Dette under den store krise i 1921/22. Jeg har nu slaaet mig sammen med onkel G.M.Bryde, og vi driver en beskeden forretning ed skibe og traelast paa Mexico, hvor G.M.B. er blit tilstaaet koncessioner. Det gaar dog smaatt, – fra haand til mund, men jeg har tro paa muligheterne. Jeg skal tilføie at jeg er gift (f. Forseth, datter av verkseier Forseth, Chra. Glasmagasin), og har mit hjem her. –

Side 2

Herr Roald Amundsen.            #2.

                            Jeg har mange gode venner og forbindelser i byen, og kunne jo let paata mig ordning av Deres foredrag her, saaledes leie av lokale, forhaandsreklame, etc., og vilde jeg kun føle mig meget beaeret ved at kunne bli betroet Deres arrangements her, samtidig som jeg mener at De vil kunne ha fuld tillit til alt der vil bli gjort i sakens anledning. Jeg vet jo ikke hvordan betingelserne stiller sig, om De har taenkt Dem at holde et eller flere foredrag, entréens kostende, etc., men jeg kan i ethvert fald med den nødvendige rettledning fra Dem gjøre alle arrangements paa forhaand, sikre egnet lokale, etc. Jeg maatte jo evtl. gjøre alt for Deres regning, og vilde kun for mig selv beregne et beskedent honorar for arbeidet og tid. De vilde her kunne paaregne en usedvanlig stor tilhoererskare – saerlig hvis entreen saettes lavt, – $1. – eller saa og uniform, byen er jo en residensby med ca. 1000,000 indbyggere som med stort pro-cent tal har tid og anledning til at gaa. Man kunne rolig enten leie byens største lokale, eller ogsaa – hvis en søndag passet i Deres rute, – den berømte Hollywood Bowl, som er et selve naturens koncertlokale – en cirkel-formet utrunding i fjeldet med naturlig akkustik, og hvor ca. 25,000 mennesker daglig bivaaner de mest udmerkede symfonikoncerter. Denne kunne vel faaes for søndag formiddag. Jeg vilde i alle dele følge Deres anvisninger. Helt aapent laegger jeg ikke skjul paa at bortseet fra den store personlige interesse og glaede jeg vilde ha av at ordne dette for Dem, saa vilde jo opdraget – saerlig hvis De vilde indrømme mig en pro-cent basis, – bety

Vend !
Side 3

en for mig mere end velkommen økonomisk støtte. –

                            Grundet det venskap der altid bestod mellem Dem og min far, og den urokkelige tillid han alltid hadde til dem og deres foretagender, saa haaber jeg at De ikke tar mig denne skrivelse ilde op; men at kunne bli beaeret med Deres snarlige, gunstige svar.

                            Jeg tilføier samtidig mine aller bedste lykønskninger i anledning av den netop fuldbragte daad, et for alle lysende eventyr om mot og handlekraft – og som for os andre i en kjedelig tid – igjen faar os til at glaedes over at baere navnet nordmand.

Med mine aerbødige hilsener,

Deres

Fridtjof Bryde

P.S.       Skulde De finde anledning til at kunne benytte mit forslag, saa vil jeg av forretningsmessige hensyn be Dem tilskrive mig paa engelsk. –

                                                         D.S. FB

                        Arrangeres av Keedick

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 31.7.1925, fra Fridtjof Bryde
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert