Brev, 15.10.1925, fra Axel Ahlman

Objektnummer: RA 318B2

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Axel Ahlman

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 15.10.1925

Språk: Svensk

🔍Stort bilde, RA 318B2 I

🔍Stort bilde, RA 318B2 II

Transkribert versjon

Lund den 15 okt. 1925.

Polarforskaren Roald Amundsen,

Oslo.

Jag tillåter mig härmed göra följande framställning.
Jag har i dagarna skrivit kontrakt med Sveriges ledande förlag i fråga om populärvetenskaplig litteratur, kallat Natur & Kultur, Stockholm, angående ett arbete. «Den arktiska forskningens Historia». Det kommer att ingå i förlagets stora serie och bli av samma omfattning som övriga volymer d.v.s. cirka 10 sextonsidiga ark med 1200 bokstäver pr. sida. Boken skall utkomma senast nästa vår.

Min avsikt är, att någon mån illustrera densamma, och jag vågar därför hemställa, att Ni, Herr Amundsen, ville medgiva mig rätt att publicera ett fåtal (6 á 8 st.) fotos dels efter Edert sista arbete, som ju i dagarna utkommit, men också efter Eder skildring av Nordvästpassasjen upptäckande. Jag tillåter mig fästa uppmärksamheten på, att boken är avsedd att spridas framförallt i de kretsar, som ej ha ekon, tilfälle att inköpa dyrbarare verk; den blir alltså av rent folkupp[l]ysande karaktär. Jag har gjort liknande framställning till bl. a. Knud Rasmussen, som välvilligt lämnat sitt tillstånd att reproducera några av hans bilder.

I sammanhanget vill jag också gärna fråga, om Ni ev. är villig tillåta mig att för mina populärvetenskapliga föreläsningar utföra ett mindre antal ljusbilder efter Edra expeditionsfotografier.

Jag bör nämna, att dessa föreläsningar äro statsunder-

Side 2

stödda och alltså hållas under statskontroll mot en entré av högst 25 öre, av vilken dock föreläsarna få tillgodoräkna sig endast ett bestämt fixerat belopp, 40 kr, avsedda att täcka hans arbetskostnader. Föreläsningarna hållas dels i städerna men framförallt ute på landsbygden, och äro givetvis i första hand avsedda att sprida kunskap om modernt vetande och modern kultur.

Jag har varit verksam i rörelsen under snart 20 år och har framförallt specialiserat mig på arktiska och antarktiska ämnen. För att bestyrka dette bilägger jag en katalog över rörelsens verksamhet och dess föreläsare, vilkas namn upptages i bokstavsordning.

Naturligtvis har jag i flera av dessa föreläsningar redan tidigare i mycket hög grad sysslat med Edra resor och upptäckter men har för avsikt att under nästa år göra det i än högra grad. Det vore därför för uppnåendet av önskat resultat – att sprida bästa mökliga kunskap – synnerligen önskvärt, om jag kunde bli i tillfälle att visa ljusbilder från Eder sista resa. – Jag kan även här tillägga, att Knud Rasmussen visat det största tillmötesgående och forståelse för denna upplysningsverksamhet och till mitt förfogande ställt ett par hundra bilder, vilka han tillåtit mig själv välja i hans filmarkiv.

Jeg bed Eder f. ö. vara absolut övertygad om, att jag under alla omständigheter behandlar dessa bilder med största diskretion och all hänsyn till vederbörandes personliga intresse av, att de ej på något sätt missbrukas. Jag använder dem, med andra ord, endast i samband med mine föreläsningar av oven antytt slag, alltså i rent folkupplysningssyfte.

För allmän orientering bör jag kanske slutligen tillägga, att jag är skönlitterär författare med en produktion på ett femtontal böcker (noveller, romaner och dikter). Jag är vidare sedan många år Knud Rasmussens svenske översättare och en av hans närmare personliga vänner. Jag blir synnerligen tacksam för Edert ben. svar!

Med utmärkt högaktning

Axel Ahlman

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 15.10.1925, fra Axel Ahlman
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert